Kategoriarkiv: Tromsø og Omegn THK

Hundekjøring og reindrift – hva skjer?

Hundekjøring og reindrift – hva skjer? Det har vært arrangert en temadag på Bardu hotell nylig der dette temaet var diskutert. Her er referat fra møtet:

Referat temadag reindrift/hundekjøring 

11.6.19, Bardu hotell 

Innkalt: Rohkunborri nasjonalparkstyre, arbeidsutvalget for forvaltningsplan, Talma sameby, representant for hundekjørere i kategorien organisert ferdsel, representant for hundekjørere i kategorien uorganisert ferdsel, SNO. 

Møtt: 

Styret: Toralf Heimdal, Nils Ante Eira, Kim Håkon Pedersen, Ida Steien Bjerka (sekretær) 

AU: Stein Wiggo Bones, Jan Sørmo, Johan Anders Eira, Vilhelm Kjelsvik, Per Mathis Oskal, Per Åke Heimdal, Magnus Berg 

Talma sameby: Per-Olof Svonni 

Org. hundekjøring: Jan Klaudiussen 

Uorg. hundekjøring: Fredrik Josefsen 

SNO: Torbjørn Berglund 

Meldt forfall: Cathrin Strømseth, Frank Pedersen Strømseth 

Bakgrunn for møtet: 

I dag kan organisert hundekjøring få tillatelse til ferdsel frem til 1. mai hver sesong. Uorganisert hundekjøring trenger ikke søke om tillatelse før 1. mai, men må søke etter 1. mai. Ved behandling av søknader om både organisert og uorganisert hundekjøring, skal nasjonalparkstyret vektlegge hensyn til det samiske naturgrunnlaget. Behandling av søknader om organisert og potensielt skadelig ferdsel er i dag delegert til forvalter. Reinen er spesielt sårbar for forstyrrelser i kalvingstida, som også er den fineste tida for friluftsliv på vårvinteren. I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for nasjonalparken ønsker styret å ha dialog med både reindrifta og hundekjørermiljøet for å finne gode løsninger. 

Agenda for møtet: 

– 11.00-11.30 lunsj 

– Oppsummering og fremdrift for forvaltningsplanarbeidet 

  • – Hva er viktig for reindrifta med tanke på hundekjøring? o Gielas 
  • o Hjerttind 
  • o Talma 
  • – Hva er viktig for hundekjørermiljøet? o De organiserte 
  • o De uorganiserte 
  • – Diskusjon og løsninger: o Hvilke områder ser reindrifta for seg at kan være unntatt søknadsplikt? 
  • o Hvilke områder ønsker hundekjørermiljøet å ferdes i? 
  • o Hvilke områder/traseer kan vi alle enes om? 

2 

Oppsummering av de ulike gruppenes synspunkter: 

Gielas 

– Beholde villmarkspreg i beiteområder 

– Minst mulig menneskelig aktivitet 

– Reinen liker dårlig støy og forstyrrelser 

– Reinen vil på lengre sikt sky områder med mye aktivitet/lyd 

– Hund og hundespann kan oppfattes som rovdyr av reinflokken → unnvikelsesadferd 

Hjerttind 

– I utgangspunktet mot hundekjøring 

– Hundekjøring inngrep i beiteområder 

– Reindrifta allerede pressa på areal i området med hytter, m.m. 

– Problematisk at flokken trekker unna, særlig ved dårlig beite 

– Regner ikke med trafikken innover vatnet, men områdene rundt 

– Frykter økning i vinterturisme og hundekjøring 

– Ytterligere aktivitet vil forstyrre både flytting og beiting 

– Hovedproblem i dag er at hundekjøring ikke er regulert (i beiteområde) 

– Vinterbeite i Troms er på minimumsnivå 

– Rundt 20. april begynner kalvingen → kan være veldig forstyrrende for kalving 

Talma 

– Stordalen veldig følsomt, særlig kalvingstid 

– All hundekjøring i kalvingsland bør være forbudt 

– Lyden er verst – start, stopp, mating 

– Førstegangsfødende simler kan forlate kalven ved ett bjeff 

– Reinen går høyere til dårligere beite 

– Bedre ved Havgajavri-Eartebeal → grønnere 

– Ønsker totalforbud Storbukta-Eartebeal. 

– Kalving også i området Bihppas-Eartebeal. 

Org. hundekjøring 

– Bardu huskylodge og Innset huskyfarm 

– Avslutter 1. mai pga reinkalving (tur senest 5. mai utenom Geavdnja) 

– Ønsker godt forhold til reindrifta og vil ikke forstyrre reinen 

– Uønskede situasjoner kan likevel oppstå hvis man ikke vet hvor reinen er 

– Stordalen-Bihppas eneste trase i nasjonalparken 

– Ønsker mer kontakt med reindrift om reinens bevegelser 

– Følger bare visse traseer 

– God kontakt med Saarivouma 

– Alt handler om kommunikasjon og samarbeid 

– 5-8 spann per tur, 10-14 turer fra midten av desember til ut april 

Uorg. hundekjøring 

– 4-5 private hundekjørere i Bardu 

– Dyrevelferd viktigst 

3 

– Totalforbud fører til at hundekjørere samles andre plasser utenfor verneområdet (Altevatnet) 

– Definisjonen av hundekjøring → slede ikke nødvendigvis riktig. Kjøring med flere hunder foran pulk blir mer vanlig (for å unngå forbud mot slede). 

– Hvor stort er problemet med hunder i perioden 1.-15. mai? 

– Har opplevd flere år uten kalving i Stordalen 

– Dialog viktig, kan unngå hvis man vet om reinen 

– Gjennomkjøring kontra oppstalling o Kan man kjøre gjennom uten å stoppe? 

o Hvor langt unna kan man campe? 

– Forslag: dialog med reineiere og SNO, info på facebook og nasjonalpark-hjemmeside 

Diskusjonspunkter: 

Friluftsloven 

– Mulighet for å regulere områder utenfor verneområder (ro og orden, dyreliv m.m.) 

– Friluftsloven skiller på org./uorg. aktivitet (eksempel o-løp) 

Friluftsmeldinga 

– Regulering/sidestilling av organisert og uorganisert hundekjøring? 

Nordreisa 

– Kommunen kan vedta lokal forskrift til friluftsloven, fylkesmannen må godkjenne (kommunen har valgt å ikke gjøre dette foreløpig) 

– Konflikt om bruken av områder til hundekjøring 

Informasjon og kommunikasjon, definisjoner 

– Skilt med informasjon ved hundeparkering Altevatnet? o Henvise til nettside med oppdatert informasjon 

o Mulighet for nasjonalpark-app? 

– Definisjon hundespann, hundesledekjøring, hundekjøring 

– Vilhelm Kjelsvik foreslår grense for hundekjøring ved mer enn to hunder 

Arbeidsutvalget ser videre på retningslinjer og definisjoner for hundekjøring i arbeidet med forvaltningsplanen.